Ochrana osobných údajov

Kto sme:

Adresa našej webovej stránky je: bricklandexclusive.sk.

Naša firma BRICKLAND SK exclusive s. r. o., Hoste 24, Hoste 925 45, IČO: 52 644 979 , je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava., oddiel sro, vložka 45307/T (ďalej ako „BRICKLAND SK exclusive s. r. o.“), spracovávame osobné údaje ako predajca stavebného a dizajnového tovaru, resp. ako sprostredkovateľ dopravy tovaru a vykonávateľ montáže predávaného tovaru.

Ako BRICKLAND SK exclusive s. r. o. spracovávame osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Aké osobné údaje zbierame

Kontaktný formulár

Pomocou kontaktného formulára zbierame osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • názov firmy
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo

 

Odoslané formuláre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Súbory cookies

Pre zlepšenie ponúkaných služieb stránka bricklandexclusive.sk používa cookies. Používaním stránky súhlasíte s používaním cookies, pričom za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • na neprenosnosť osobných údajov,
  • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
  • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: gdpr@bricklandexclusive.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe.
Zodpovednou osobou je:

Ľubica Poláková
+421 918 762 117
gdpr@bricklandexclusive.sk